Com pots fer compost

Dossier pedagògic destinat a educació primària, per treballar de manera competencial i transversal diferents continguts del currículum relacionats amb el compostatge. Recull 23 activitats educatives per fer tant a l’aula com a l’entorn proper. Principals objectius de la unitat didàctica: conscienciar sobre la importància de reduir els residus domèstics i de reciclar-los per convertir-los en nous recursos; comprendre el cicle de la matèria; potenciar la pràctica participativa de l’autocompostatge escolar com a solució eficaç per gestionar els residus orgànics que es generen al centre; afavorir la participació, la iniciativa i la responsabilitat en el treball en grup i en la recerca de solucions. Publicat el juliol del 2020.