Com pots fer compost

Dossier pedagògic destinat a educació primària, per treballar de manera competencial i transversal diferents continguts del currículum relacionats amb el compostatge. Recull 23 activitats educatives per fer tant a l’aula com a l’entorn proper. Publicat el juliol del 2020.

OBJECTIUS DE LA UNITAT DIDÀCTICA

  • Conscienciar sobre la importància de reduir els residus domèstics i de reciclar-los per convertir-los en nous recursos.
  • Comprendre el cicle de la matèria.
  • Potenciar la pràctica participativa de l’autocompostatge escolar com a solució eficaç per gestionar els residus orgànics que es generen al centre.
  • Afavorir la participació, la iniciativa i la responsabilitat en el treball en grup i en la recerca de solucions.